KIERUNKI DZIAŁALNOŚCI TIM Kadencja 2018 – 2022

Aktualny skład Rady Przejrzystości (2018-03-08)

 • Dr n. med. Anna Cieślik o Anna Gręziak o Barbara Jaworska-Łuczak o Dr n. o zdrowiu Dorota Kilańska o Dr hab. n. med. Adam Maciejczyk o Konrad Maruszczyk o Prof. dr hab. Michał Myśliwiec – Wiceprzewodniczący Rady

Przejrzystości, o Prof. dr hab. n. med. Rafał Niżankowski – Przewodniczący Rady Przejrzystości, o Prof. dr hab. n. med. Tomasz Pasierski o Dr hab. n. med. Jakub Pawlikowski o Dr n. med. Tomasz Romańczyk o Dariusz Struski

 • Prof. dr hab. n. med. Rafał Suwiński
 • Prof. nadzw. dr hab. n. med. Piotr Szymański – Wiceprzewodniczący Rady Przejrzystości, o Dr hab. n. med. Janusz Szyndler o Dr n. o zdrowiu Andrzej Śliwczyński o Dr n. med. Dariusz Tereszkowski-Kaminski o Prof. dr hab. n. med. Anetta Undas o Dr n. med. Artur Zaczyński

Zadania Rady Przejrzystości

 • Przygotowywanie i przedstawianie stanowisk w sprawie o zakwalifikowania danego świadczenia opieki zdrowotnej jako
 • świadczenia gwarantowanego wraz z określeniem poziomu lub sposobu jego finansowania albo niezasadności zakwalifikowania danego świadczenia opieki zdrowotnej jako świadczenia gwarantowanego (art. 31c ust. 6 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r., Nr
 • 164, poz. 1027 z późn. zm.)); o usunięcia danego świadczenia opieki zdrowotnej z wykazu świadczeń gwarantowanych albo zmiany poziomu lub sposobu finansowania świadczenia gwarantowanego (art. 31h ust. 2 ustawy o świadczeniach);
 • Przygotowywanie i przedstawianie stanowisk ws. zasadności objęcia refundacją leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego (śsspż), wyrobu medycznego, który nie ma odpowiednika refundowanego w danym wskazaniu, (art. 24 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2011 r., Nr 122, poz. 696)) lub podwyższenia urzędowej ceny zbytu leku, śsspż, wyrobu medycznego (art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy o refundacji);
 • Wydawanie opinii o projektach programów zdrowotnych przekazanych przez ministrów i jednostki samorządu terytorialnego (art. 48 ust. 2a ustawy o świadczeniach);
 • Wydawanie opinii:
  • w zakresie grup limitowych (art. 15 ust. 3 ustawy o refundacji);
  • o związanych z uchyleniem decyzji o objęciu refundacją leku, śsspż, wyrobu medycznego (art. 33 ust. 2 ustawy o refundacji);
  • dotyczących objęcia refundacją leku w zakresie wskazań do
 • stosowania lub dawkowania, lub sposobu podawania odmiennych niż określone w Charakterystyce Produktu Leczniczego (art. 40 ustawy o refundacji);
 • Realizacja innych zadań zleconych przez Prezesa Agencji.