Główne cele towarzystwa to promocja osiągnięć współczesnej inżynierii medycznej, podnoszenie kwalifikacji technicznych personelu oraz szerzenie wiedzy o zagadnieniach technicznych związanych z utrzymaniem infrastruktury szpitalnej. Nasze cele realizujemy poprzez systematyczne prowadzanie szkoleń personelu, a także wymianę doświadczeń z jednostkami zajmującymi się podobną tematyką w kraju i za granicą. 

Wymiana informacji odbywa się to dzięki udziałowi w międzynarodowych targach medycznych, organizacji konferencji naukowo-technicznych oraz wyjazdów technicznych.

Zaawansowany sprzęt medyczny i infrastruktura szpitalna wymagają stałych przeglądów, serwisowania i modernizacji zgodnych ze współczesnymi standardami obowiązującymi w ochronie zdrowia. Generuje to dodatkowe koszty utrzymania, które muszą być optymalizowane i utrzymywane na akceptowalnym poziomie.

Inżynieria Medyczna (IM) (biomedical engineer., clinical engineer), odnosi się do inżynierów i techników którzy w środowisku klinicznym współuczestniczą w całokształcie przedsięwzięć mających na celu podnoszenie jakości ochrony zdrowia. Inżynieria Medyczna korzysta z osiągnięć nauk technicznych w zastosowaniu do potrzeb jakie istnieją w służbie zdrowia. Inżynieria Medyczna korzysta z osiągnięć nauk technicznych w zastosowaniu do potrzeb jakie istnieją w służbie zdrowia. Prekursorami inżynierii medycznej byli: w XVI wieku: – G. Galileusz zajmujący się pomiarami szybkości bicia serca w XVII wieku: – R. Descartes badaniem oka, – G. Borelli – badaniem mechanizmu oddychania. w XVIII wieku: – L. Euler – analizą pulsacji krwi w tętnicach, – T. Young – teorią głosu i wzroku, w XIX wieku: – Helmotholtz – teorią słuchu i widzenia barw.